PRIVATLIVSPOLITIK

Omfang:

Vores privatlivspolitik danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt skal fortælle dig om, hvordan vi behandler personfølsom data m.v. her hos KSM Group. Denne politik gælder for alle uanset om du er kunde, leverandør eller anden form for samarbejdspartner.

KSM Group er en dataansvarlig virksomhed, og hos os går vi op i databeskyttelse (KSM Group består af Kurt Sørensen Maskinfabrik, KSM DK og KSM Poland). Vi ønsker at beskytte de personoplysninger, som vi får kendskab til via vores website, ligesom vi ønsker at sikre os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen (privatlivspolitik GDPR). 

Løbende stillingtagen

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og helt generelt enhver anden form for datafortrolighed.

Specialer og kompetencer indenfor særligt kompleks spåntagende CNC-bearbejdning

Produktion i Randers

Denne privatlivspolitik er en beskrivelse af vores behandling af oplysninger fra alle besøgende på vores website (se liste over domæner her nedenfor).

Hvem er vi?

Navn: KSM Group (Kurt Sørensen Maskinfabrik A/S)
Adresse: Alsvej 12, DK – 8940 Randers SV
CVR-nummer:  31588642
Telefonnummer: +45 8711 4040
E-mail: finans@ksm.dk
Web: www.ksm.dk

KSM Group er dataansvarlig for følgende hjemmesider/webshops:

 • ksm.dk
 • ksm-group.dk
 • ksm-poland.dk
 • ksm-industri.dk
 • ksm-dampers.dk
 • ksm-euro.dk
 • ksm-service.dk
 • kurtsorensen.dk

Hvem skal du kontakte vedr. databeskyttelse?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller vores privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte os således:

 • På e-mail: Skriv til finans@ksm.dk. 
  Men husk på, at en almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Derfor skal du udelade private eller følsomme oplysninger når du sender en mail til os
 • Du kan også sende et alm. brev til os. Adressen er: Alsvej 12, 8940 Randers SV

Personoplysninger vi kan behandle:

 • Almindelige personoplysninger, herunder:
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail
  • Evt. købshistorik
  • Evt. betalingshistorik og betalingsoplysninger
  • Oplysninger, som indgår i vores korrespondance med dig 
 • Når du besøger vores website indsamler og behandler vi visse informationer, som kan henføres til dig via det der kaldes cookies (læs mere om vores cookiepolitik her). Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:
  • et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller smartphone
  • din IP-adresse, geografiske placering samt hvilke sider og undersider, du klikker på (interesser)
  • i det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil, og selv indtaster informationerne, behandles fx: navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularer, brug af formularer i øvrigt eller ved køb.
  • Vi beholder dine kontaktformularindsendelser i en bestemt periode til brug ved kundeservice, men disse oplysninger bruges ikke i øvrig markedsføring uden specifik tilsagn om dette.

Formål med vores privatlivspolitik (GDPR):

Vores databehandlinger har følgende formål:
 • Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold samt løbende samhandel
 • Statistiske formål: Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamle

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger:

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme vores forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Kategorier af eventuelle modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger.
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af betalingsforpligtelser.
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger.
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler.

Sletning af oplysninger (privatlivspolitik):

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Vi følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende år, fra forretningsforholdet er ophørt.

Dine lovmæssige rettigheder:

 • Indsigtsret (hvad har du ret til at se af oplysninger)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til at få foretaget rettelser i persondata (berigtelse)
  Hvis du mod forventning mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet til enhver tid. Du skal i så fald henvende dig til os og oplyse os om, hvorfor og hvor du mener unøjagtighederne er, og hvordan vi kan rette dem til det fremtidige samarbejde. Vi skal hver gang tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget eller ej. Når du henvender dig til os med en anmodning om at få rettet eller slettet de personoplysninger vi har om dig, starter vi med at undersøge om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Ret til sletning af persondata
  Når vi vurderer at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil de bliver slettet. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan fx trække dit samtykke tilbage til enhver tid, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 
 • Ret til begrænsning af behandling af persondata
  Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse mod behandling af persondata
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at få information om nye formål med persondata
  Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål. 
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage
  Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Dine rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dig ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. 

Datatilsynet

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.Henvendelse om denne sides indhold: 

Vores fabrik i Polen

KSM Polen er KSM Groups egen fabrik beliggende i Legnica i Polen.

Fabrikken beskæftiger mere end 70 dygtige medarbejdere og råder over hele 4.200 m2 produktionsarealer. Der produceres komplette konstruktioner og komplette emner, hvor nedenstående typer af opgaver indgår.

Fabrik i Polen

Reference

Privatlivspolitik (GDPR)

Danish DA English EN Polish PL